Bút Chì Màu

  • Dâm Thần Diễn Nghĩa

    Dâm Thần Diễn Nghĩa

    Thằng Quy cảm thấy đang ngứa ngứa "bông cúc" của mình, chợt nó nghe thấy "vị thiên tử" gọi "nàng phi tần" kia là... Tô Đắc Kỷ. Đắc Kỉ nào, …