Bestazir123

  • Dị Giới Liên Minh

    Dị Giới Liên Minh

    Thái Dương Tinh Hệ là một tinh hệ rộng lớn vô số tinh cầu đủ kích cỡ. Nguyên Linh đại lục nằm ở trung tâm Thái Dương Tinh Hệ, …

  • Vô Cực Liên Minh

    Vô Cực Liên Minh

    Có một nơi mà việc tu luyện và phát triển khoa học công nghệ cùng song song tồn tại, đó là Vô Cực Tinh Hệ. Ở đây, mỗi quốc gia …